Bölgesel ve Kentsel Planlama 

Kent ve bölge plancılığı konusunda BELDA LTD kurucuları ve uzmanları geniş tecrübe sahibi olup, kentsel ve bölgesel büyüme ve yönetimin temel konuları ile ilgili birçok çalışma yürütmüşlerdir. Bu çalışmalarda, kentsel ekonomik gelişme/kentsel gelişme ve yatırımlarda özel sektör/kamu sektörü işbirliği konuları ağırlıklı  olmak üzere, kentsel ve bölgesel planlamanın teknik, idari ve finansman konuları ele alınmıştır. Son on yıldır, BELDA farklı ölçeklerde çok sayıda planlama yapmış ve bunlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, İller Bankası ve Belediyelerce onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.  Bölge, alt-bölge ve İl ölçeği planlamaları  kapsamında aşağıdaki çalışmalar ön plana çıkmaktadır.

Doğu Karadeniz Bölgesinde Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Kalkınma Çalışması

GAP Bölge Kalkınma Planı Revizyonu (Şirket Müdürü Saffet Atik kanalı ile yapılan Bölge Planlama Danışmanlığı)

Antalya İli Mekansal Gelişme Deseni (1/100 000)

Güneybatı  Anadolu Çevre Projesi – Planlama Destek Hizmetleri (1/25 000) (Ege-Akdeniz  kıyı Kesiminde 6 il ve yaklaşık 90 belediyeyi kapsamaktadır.)

Bolu İli Sosyo-kültürel, Ekonomik ve  Mekansal  Gelişme Deseni  (1/100 000)

  Marmara Depremi Kapsamında Bölgesel Ölçekte Konut Alanları Yer Seçimi  (1/100 000)

Samsun  Çevre Düzeni Planı  (1/25 000)  and  Master  Plan (1/5 000)  

Batı Karadeniz Kıyı Kesimi Çevre Düzeni Planı (1/ 25 000)  (Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli İllerinin Karadeniz Kıyı Kesimini kapsamaktadır.) 

Gölbaşı (Adıyaman), Fındıklı (Rize), Akyaka (Kars), Sarılar (Nevşehir), Çiftehan (Niğde) ve Aktoprak (Niğde) yerleşmeleri nazım ve uygulama  planları  kaydedilmesi gereken kentsel planlama çalışmalarıdır.

 

<< uzmanlık alanları